Vìu nìuru. Testo siciliano e italiano

Vìu nìuru. Testo siciliano e italiano